27 milionów nowych drzew posadzą w pilskich lasach w 2019 roku

Na terenie zarządzanym przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile trwa obecnie coroczna akcja odnowieniowo-zalesieniowa. Dobre warunki pogodowe powodują, że prace w szkółkach leśnych są prowadzone bardzo płynnie. Sadzonkami wyprodukowanymi w pilskich szkółkach leśnych nadleśnictwa podległe RDLP w Pile odnowią i zalesią w bieżącym roku powierzchnię 3167 ha, na której to powstaną nowe uprawy leśne. W tym celu posadzą około 27 milionów sztuk młodych drzewek i krzewów.

Są to przede wszystkim:
– odnowienia powierzchni po przeprowadzonych w latach wcześniejszych wyrębach prowadzonych w ramach planu tzw. cięć rębnych, na powierzchni 2620 ha,
– tzw. podsadzenia produkcyjne i
odnowienia luk, wykonywane pod okapem istniejących drzewostanów na łącznej powierzchni 549 ha w celu zwiększenia głównie produkcyjności, bioróżnorodności i ogólnej zdrowotności lasów,
– zalesienia nieprzydatnych w gospodarce rolnej gruntów rolnych i nieużytków
w ramach Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, na powierzchni 46 ha
co zwiększy udział lasów w ogólnej powierzchni regionu.
Nie wszystkie odnowienia i zalesienia polegają na sadzeniu sadzonek wyprodukowanych na szkółkach. W bieżącym roku nadleśnictwa pilskiej dyrekcji planują również wykorzystać inicjowane wcześniej odnowienia naturalne głównie sosnowe na łącznej powierzchni 68 ha. Powodzenie tego przedsięwzięcia jest jednak w znaczny sposób zależne od wpływu zjawisk przyrodniczych i klimatycznych. Rok 2018 był bardzo owocny i zadowalający w tej materii. Udało nam się osiągnąć rekordową powierzchnię odnowień naturalnych, tj. 303 ha. Do tej pory „magiczną” granicą było dla nas osiągnięcie 100 ha, w latach 2007 – 2014 oscylowaliśmy w przedziale od około 50 do 90 ha.
Ponadto nadleśnictwa wykonują tzw. „poprawki” uzupełniając nowymi sadzonkami miejsca, w których posadzone w latach poprzednich drzewka wypadły na skutek wystąpienia niekorzystnych warunków. Tegoroczne poprawki zrealizujemy na powierzchni 240 ha, a na ich wykonanie wykorzystanych zostanie dalszych 2 miliony sztuk sadzonek.
Powyższe prace wykonują na zlecenie 20 nadleśnictw RDLP w Pile, Zakłady Usług Leśnych, zatrudniając w okresie od marca do maja dodatkowo kilka tys. osób.
Wszystkie nadleśnictwa wykonują również zabiegi pielęgnacyjne tj. czyszczenie wczesne na powierzchni 2087 ha, czyszczenie późne – 3378 ha, trzebieże wczesne – 5490 ha oraz trzebieże późne – 18049 ha.

Comments: 1

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

0

Your Cart