Connect with us

Edukacja

Równe szanse dla uchodźców: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z programami nastawionymi na integrację

Published

on

Shutterstock

art. promocyjny

Od 24 lutego 2022 r. mierzymy się z wyzwaniem, jakim jest integracja rosnącej fali uchodźców z Ukrainy. Liczona już w milionach społeczność wymaga nie tylko zapewnienia podstawowych warunków bytowych – również wsparcia w nauce języka, zmianie zawodu czy przestawieniu się na obcy system prawny. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła realizację 3 programów podnoszących kompetencje cudzoziemców. Są one skierowane do różnych grup wiekowych i oferują wsparcie na różnych poziomach.

Nowa misja FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już od prawie 30 lat realizuje inicjatywy na rzecz poszerzania umiejętności, wiedzy i kompetencji w ramach międzynarodowych projektów. Nie bez przyczyny to właśnie jej przydzielono zadanie rozdysponowania alokowanej puli środków na edukację oraz integrację uchodźców z Ukrainy. O potrzebie tego typu działań najlepiej świadczą liczby. Według Straży Granicznej od 24 lutego do 9 sierpnia 2022 r. z Ukrainy do Polski wjechało ponad 5,3 mln osób. Choć ruch graniczny odbywa się w obie strony, wielu uchodźców, zwłaszcza kobiet i dzieci, planuje zostać u nas na dłużej. Raport Unii Metropolii Polskich wylicza, że wiosną tego roku Ukraińcy stanowili od 9% do 39% populacji poszczególnych miast. Z kolei liczba uczniów cudzoziemców w szkołach na początku wojny wzrosła nawet o 329% (dane dla Białegostoku), a najwięcej trafiło do szkół stołecznych (17 tys.).

Advertisement

Edukacja priorytetem UE

Tak duża liczba uchodźców stanowi wyzwanie, ponieważ kompetencje części z nich nie wystarczają do językowej czy zawodowej integracji. W tej sytuacji musimy stworzyć im nowe możliwości, by szybko stali się pełnoprawnymi członkami polskiego społeczeństwa. Inwestować należy zwłaszcza w edukację młodego pokolenia, ponieważ właśnie ono będzie budować przyszłość”- przypomina Mariya Gabriel, komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. W swoim „Oświadczeniu w sprawie działań wspierających uczniów i pracowników oświaty uciekających z Ukrainy po inwazji Rosji” komisarz deklaruje gotowość Komisji Europejskiej do udzielenia szeroko zakrojonej pomocy uczniom, nauczycielom i systemom edukacji. Za deklaracją idzie zaś relokacja środków niezbędnych do realizacji owej pomocy.

Programy, które wyrównują szanse

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako dysponent części unijnych środków na pomoc uchodźcom zaoferowała im wsparcie na różnych poziomach. Odbywa się ono za pośrednictwem publicznych i niepublicznych organizacji, wyselekcjonowanych w procesie naboru do poszczególnych projektów. W ramach naboru można się było ubiegać o dofinansowanie na projekty, które będą wyrównywać szanse i wspierać rozwój obywateli Ukrainy w Polsce. W tym roku były to 3 inicjatywy:

Wsparcie dla dorosłych: program Szansa

Advertisement

Ze względu na rosnącą liczbę uchodźców, do projektu pod hasłem „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rekrutowała w tym roku już dwukrotnie. I etap programu, wyróżniony nagrodą R&D IMPACT, pozwolił wypracować modele wsparcia dla dorosłych uchodźców i stał się punktem wyjścia dla II etapu (nabór wniosków zamknięto 16.08.2022 r., wpłynęło ich ponad 60). FRSE postawiła w nim m.in. na podnoszenie kompetencji społecznych i cyfrowych, a za cel obrała wyłonienie podmiotów, które będą w stanie wdrożyć programy wsparcia dla osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej. W programie Szansa duży nacisk kładziony jest na naukę funkcjonowania uchodźców w polskich realiach urzędowych, dostęp do poradnictwa prawnego, tłumaczy i doradców międzykulturowych, ale także na pomoc w szukaniu zatrudnienia i nauce języka. Na projekt przeznaczono aż 13 mln zł, przy czym jedna instytucja mogła liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 0,5 mln zł.

Inwestycja w młode pokolenie: konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

Ten projekt, znany już polskim organizacjom pozarządowym, tym razem odbywa się w zmienionej formule. Z racji wybuchu wojny w lutym 2022 r. zmianie musiały ulec zasady aplikowania. Wnioski przekształcono tak, by umożliwić wsparcie uchodźców oraz wspomóc ukraińską młodzież idzieci w trudnym dla nich czasie. Wnioskodawcy wybierali spośród 2 wariantów: spotkań realizowanych z ukraińskim partnerem i przyjezdnymi uczestnikami albo projektów angażujących Ukraińców mieszkających w Polsce. W sumie ze 110 złożonych wniosków dofinansowano 58 projektów – głównie te, które zgodnie z ideą konkursu prezentowały pomysły na umacnianie solidarności pomiędzy Polską a Ukrainą i przezwyciężanie uprzedzeń. Za konkursem stoi Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży (PURWM), powołana na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełni rolę Narodowej Instytucji Zarządzającej Radą.

Pomoc mamom i dzieciom ze środków funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Rozdysponowując środki na wsparcie edukacyjne uchodźców, FRSE nie zapomina o szczególnej grupie beneficjentów, jaką stanowią ukraińskie matki z dziećmi. Do nich właśnie skierowano pomoc finansowaną ze środków funduszy donatorów: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu , a Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, będąca operatorem programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), w maju tego roku zamknęła nabór na realizację wakacyjnych warsztatów dla uchodźców. Z myślą o nich powstały wakacyjne warsztaty, obejmujące swoim zasięgiem aż 3 tys. uchodźców. Pierwsze z nich już się zakończyły, inne jeszcze trwają, a każdy z 56 zaplanowanych turnusów skupia się na doskonaleniu kompetencji społecznych, rozwoju osobistym, budowaniu poczucia własnej wartości i pokonywaniu stresu. Dotychczas na realizację warsztatów przeznaczono środki w wysokości 1,6 mln euro pochodzące z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie otrzymało 29 najlepszych projektów.

Advertisement

Warunkiem koniecznym dla organizacji aplikujących do projektów FRSE było doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Choć w projektach zarządzanych przez Fundację zawsze można liczyć na jej merytoryczne wsparcie, kompetencji międzykulturowych nie sposób nabyć z dnia na dzień. Pomimo pewnych różnic, wszystkim opisanym programom przyświecał wspólny cel (adaptacja uchodźców do nowych warunków życia), a każdy z projektów wpisał się w priorytety Unii Europejskiej. Niezależnie od trwającej wojny, w 2022 roku są nimi bowiem paneuropejskie działania edukacyjne. Takie, które budują silne poczucie przynależności do Europy – miejsca równych szans.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Edukacja

28-30 września i 12-22 grudnia odbędą się próbne matury w nowej formule

Published

on

By

fot. PAP

28-30 września, a także 12-22 grudnia odbędą się próbne egzaminy maturalne – przypomina Centralna Komisja Egzaminacyjna. Zaznacza, że chodzi o egzaminy przeprowadzane w nowej formule. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Wiosną 2023 r. maturę zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej.

 

“Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały – opracowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne we współpracy z CKE – do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w formule 2023” – czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika.

 

Advertisement

Podano w niej, że szkoły zainteresowane próbnymi egzaminami maturalnymi będą mogły przeprowadzić je od 28 do 30 września i od 12 do 22 grudnia.

 

Zgodnie z harmonogramem CKE we wrześniu zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: 28 września z języka polskiego na poziomie podstawowym, 29 września – próbny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a 30 września – próbne egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z języka włoskiego.

 

Dyrektor CKE proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00.

Advertisement

 

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępnić dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożliwiającym powielenie ich dla uczniów. Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00 tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

 

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Advertisement

Arkusze rozwiązane przez uczniów sprawdzać będą nauczyciele w ich macierzystych szkołach. Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na wyżej wymienionych stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10.00, a w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych – tego samego dnia o godz. 17.00.

 

-Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne – przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

“Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia)” – zaznaczył.

 

Advertisement

-Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych przez danego ucznia – podkreślił Smolik.

 

Wskazał, że w próbnych egzaminach chodzi o przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

 

“Wyniki badania diagnostycznego mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, zatem przed przeprowadzeniem diagnozy wskazane jest poinformowanie uczniów, że niektórych zadań mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze omawiany podczas lekcji” – zaznaczył.

 

Advertisement

Poinformował, że od 12 do 22 grudnia 2022 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni kolejny pakiet materiałów do przeprowadzenia próbnych egzaminów maturalnych. Będą to materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów z wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach (podstawowym, rozszerzonym, dwujęzycznym). Szczegółowy harmonogram grudniowej diagnozy zostanie opublikowany w komunikacie w listopadzie br.

 

Dyrektor CKE przypomniał także, że w 2023 r. egzamin maturalny w formule 2023 z każdego przedmiotu przeprowadziny będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 z 10 czerwca 2022 r. Wymagania egzaminacyjne stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

 

Wiosną 2023 r. do matury przystąpi pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Będą musieli oni obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjne będą na poziomie podstawowym, chętni będą mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru (chętni będą mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne z języka polskiego i z języka obcego.

Advertisement

 

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

 

Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego – obowiązywać on będzie na maturze w 2025 r.

 

Advertisement

Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Wypracowanie będzie dłuższe niż do tej pory. Dotąd było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać minimum 300 słów, a od 2025 – 400 słów.

 

Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

 

Zadania na egzamin ustny na nowej maturze będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę zadań nie później niż do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin. Lista 250 zadań obowiązujących wiosną 2023 r. jest dostępna na stronie internetowej CKE.

Advertisement

 

Na nowej maturze wydłużony będzie czas z egzaminów pisemnych z niektórych przedmiotów i czas egzaminów ustnych.

 

Absolwenci techników maturę według nowych zasad będą po raz pierwszy zdawać wiosną 2024 r. Wówczas przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

 

Advertisement

Wiosną 2023 r. absolwenci techników zdawać będą maturę jeszcze według starych zasad – będzie to ostatni rocznik absolwentów czteroletnich techników. (PAP)

Continue Reading

Edukacja

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

Published

on

By

1 września w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski zainaugurowano nowy rok szkolny.
Naukę rozpoczęło 5895 uczniów (o ponad 350 więcej niż rok temu), w tym 1960 w pierwszych klasach. Powiat Pilski prowadzi łączne 15 szkół i placówek oświatowych, w których 1 września pracę rozpoczęło 687 nauczycieli oraz 192 pracowników administracji i obsługi.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Zarządu Powiatu w Pile: Eligiusz Komarowski, starosta pilski, Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile i Marek Kamiński oraz radni Rady Powiatu: Teresa Strzelecka, Zdzisława Bosak-Kawa, Monika Kubiak – Majewska i radna Rady Miasta Piły Emilia Piechocka.

Udanego roku szkolnego życzył wszystkim Eligiusz Komarowski, starosta pilski.
– Szkoły i placówki Powiatu Pilskiego są dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego. Od lat robimy wszystko, aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla nauczycieli, a uczniom stworzyć jak najlepsze warunki do nauki i osobistego rozwoju. Życzę Wam wszystkim wielu sukcesów. Powodzenia! – powiedział starosta.

INWESTYCJE W OŚWIATĘ:
Warto podkreślić, że szkoły powiatu pilskiego w ciągu minionych 7 lat  przeszły ogromną metamorfozę. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków unijnych i rządowych wartość inwestycji i realizowanych programów edukacyjnych sięgnęła 80 mln zł!

Advertisement

Powiat Pilski wybudował nowe boiska, dwie hale sportowe, odbudował Stadion Powiatowy przy Okrzei, w szkołach utworzył nowe pracownie dydaktyczne i nowocześnie wyposażył już istniejące. Zainwestowano także w kursy i szkolenia dla kadry i dodatkowe zajęcia dla uczniów podnoszące kompetencje. Co bardzo ważne uruchomiono nowe kierunki nauczania, aby na bieżąco dostosowywać ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Postawiono na rozwój szkolnictwa zawodowego, w tym m. in. informatyki, uruchomiono oddziały klas mundurowych z elitarnym CYBER MIL Z KLASĄ w Zespole Szkół Technicznych w Ple, w ramach programu MON.
Dzięki pozyskanym środkom młodzież uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych także za granicą np. Erasmus +, poznaje języki obce, uczy się zawodu, zwiedza świat.

Na tym nie koniec. Obecnie Powiat Pilski realizuje największa inwestycje oświatową – budowę Powiatowego Centrum Innowacji Technologicznych przy ul. Ceglanej w Pile, na którą pozyskał rekordowe w historii Powiatu Pilskiego unijne dofinansowane blisko 24 mln zł. Będzie to wyjątkowa placówka nawet w skali kraju, służąca do praktycznej nauki wielu zawodów.

W tym roku szkolnym zrealizowane będą kolejne inwestycje i programy podnoszące kompetencje nauczycieli i uczniów. Wartość pozyskanych na te zadana środków unijnych to 2 mln zł.

Skorzysta z nich aż 6 placówek: Zespól Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych w Pile, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, CKZiU w Wyrzysku oraz Zespół Szkół w Łobżenicy. Urządzone będą kolejne nowoczesne pracownie, nauczyciele skorzystają z ze szkoleń, a uczniowie z dodatkowych zajęć.

Advertisement
Continue Reading
Advertisement