Connect with us

Biznes

Inwestycje PGE w sieci dystrybucyjne wzmacniają bezpieczeństwo dostaw energii

Published

on

Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju oznacza inwestycje nie tylko w nowe moce, ale również w sieci dystrybucyjne. PGE konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę elektroenergetyczną. Nowe moce przyłączeniowe zwiększają szansę na przyciągnięcie nowych inwestorów oraz na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i usług.

PGE Dystrybucja uruchomiła Główny Punkt Zasilający 110/15 kV w gminie Słupia w województwie łódzkim, dzięki któremu możliwe będzie m.in. wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii.

Są trzy filary bezpieczeństwa – bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe. Ostatnie lata pandemii oraz wojny w Ukrainie pokazały, jak te filary są ważne. Inwestycją w Słupi wpisujemy się w dwa z tych filarów. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Z mojej perspektywy ważne są inwestycje w sieci elektroenergetycznych na wsiach. Przez wiele lat Polska powiatowa była zapominana, dziś powracamy do strategii rozwoju tej części kraju właśnie poprzez realizację inwestycji takich jak Stacja 110/15 kV Słupia” – powiedział Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Advertisement

Jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, należy powiedzieć też o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej. Główny Punkt Zasilający Słupia skupia w sobie dwie rzeczy – bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców i biznesu, a także wykorzystanie mocy generowanych z odnawialnych źródeł energii jakimi są pobliskie farmy wiatrowe” – powiedział Paweł Sałek, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. „Cieszę się, że taka inwestycja powstała i może służyć mieszkańcom powiatu skierniewickiego” – dodał Paweł Sałek.

Dzięki stacji 110/15 kV Słupia w województwie łódzkim wzmocniona zostanie pewność zasilania w liniach średniego napięcia na obszarze gminy Słupia oraz w gminach sąsiadujących. Znacznemu zwiększeniu ulegną także możliwości przyłączania nowych odbiorców” – powiedział Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Operacyjnych.Nie może być dzisiaj mowy o budowie bezpiecznej, stabilnej i dobrze działającej energetyki bez inwestycji w sieci dystrybucyjne. Muszą one obejmować zarówno modernizację, jak i rozbudowę infrastruktury. Takie kompleksowe podejście zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii, stabilność sieci i możliwości przyłączania nowych odbiorców” dodał Przemysław Kołodziejak.

Główny Punkt Zasilający jest rozwinięciem rozdzielni 110 kV powstałej w 2014 roku na potrzeby farmy wiatrowej o mocy 26 MW (13 wiatraków o mocy 2 MW każdy), służącej wyprowadzeniu wytworzonej z wiatraków zielonej energii do sieci 110 kV. W 2021 r. istniejący obiekt postanowiono rozwinąć do pełnej stacji 110/15 kV, co oznaczało budowę stanowiska transformatora mocy, rozdzielni 15 kV oraz kablowych wyprowadzeń średniego napięcia (SN). Ukończona w 2023 r. inwestycja kosztowała blisko 10 mln zł. Zastosowane w obiekcie nowoczesne rozwiązania zapewnią jego trwałą i bezawaryjną pracę.

Inwestycja skraca drogę, jaką przebywa prąd od wiatraka do domowego gniazdka, a tym samym ogranicza potencjalne straty na przesyle energii. Oznacza to jeszcze lepsze wykor zystanie mocy, jakie są generowane przez farmę wiatrową. Dodatkowo, inwestycja przyczyni się do zwiększenia pewności dostaw energii elektrycznej, a w przypadku awarii – szybszej lokalizacji uszkodzonych odcinków i sprawne naprawy.

Advertisement

PGE Dystrybucja, największy operator systemu dystrybucyjnego (OSD) w kraju, modernizuje sieci energetyczne, stosując coraz szerzej inteligentne rozwiązania, monitorujące pracę sieci. W ramach podejmowanych działań spółka prowadzi od kilku lat tzw. Program Kablowania, dzięki któremu do 2026 r. zamierza zwiększyć łączny udział sieci kablowych średniego napięcia (SN) do 30%. W ramach programu wybudowano już ponad 2,7 tys. km nowoczesnych ciągów zasilających. Spółka rozpoczęła także wymianę liczników na urządzenia zdalnego odczytu, dzięki którym odczyty zużycia energii zostaną zautomatyzowaniu. Do 2031 r. PGE Dystrybucja wymieni ponad 6 mln sztuk liczników LZO. Systematycznie modernizowana i rozwijana jest sieć dystrybucyjna wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Sumaryczne nakłady inwestycyjne PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2023 r. sięgnęły niemal 1,8 mld zł.

Link do filmu przedstawiającego rozwiązania technologiczne zastosowane w Stacji 110/15kV Słupia, YouTube: https://youtu.be/yST6zn9yAqQ

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

ERGO Hestia z wysokim ratingiem AA i stabilną perspektywą

Published

on

By

art. sponsorowany

Agencja Fitch określiła rating siły finansowej (IFS) ERGO Hestii na wysokim poziomie AA z perspektywą stabilną.

Jak podkreślają eksperci agencji Fitch, rating odzwierciedla siłę, jaką daje bycie częścią, a równocześnie spółką, o strategicznym znaczeniu dla wiodącego na świecie reasekuratora – Munich Re. Decydujące znaczenie mają także bardzo wysokie poziomy rentowności i wypłacalności, wiodąca pozycja rynkowa oraz niski poziom ryzyka inwestycyjnego ERGO Hestii.

Gwarancja bezpieczeństwa finansowego to nasze zobowiązanie wobec klientów oraz partnerów biznesowych. Potwierdza to tak wysoka ocena ratingowa – mówi Artur Borowiński, prezes ERGO Hestii. – Na przestrzeni ostatnich lat osiągnęliśmy bardzo dużo w zakresie zabezpieczenia finansowego. Wystarczy przypomnieć, że jako pierwsi w polskich ubezpieczeniach wdrożyliśmy niezwykle zaawansowany model wewnętrzny. Jesteśmy na najwyższych poziomach wypłacalności i bezpieczeństwa finansowego. Nasi klienci, zwłaszcza korporacyjni, to doceniają”.

Advertisement

ERGO Hestia znajduje się na podium ubezpieczycieli w Polsce. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Wysoki rating otwiera nowe możliwości w ubezpieczeniach korporacyjnych – w dotychczasowym spektrum aktywności, ale także w obszarach rozwojowych, na przykład w istotnych dla polskiej gospodarki energetyce odnawialnej i strategicznych projektach infrastrukturalnych.

Źródło informacji: ERGO Hestia

Advertisement
Continue Reading

Biznes

Skuteczna realizacja decyzji środowiskowej przez Kopalnię Turów

Published

on

By

art. sponsorowany

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zobowiązania z decyzji środowiskowej, wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, poprzez realizację szeregu inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na pobliskie tereny Polski, Czech i Niemiec. Na wszystkie działania kopalni wynikające decyzji środowiskowej przeznaczono do tej pory ok. 56,6 mln zł.

Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. W trakcie starań Kopalni Turów o decyzję środowiskową do 2044 r., zgodnie z polskim i europejskim prawem kopalnia intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu kopalni na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Kopalnia odpowiedziała również na kilka tysięcy pytań – głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni Turów na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały na wprost przeniesione do decyzji środowiskowej.

Advertisement

Kopalnia Turów na bieżąco wypełnia zapisy decyzji środowiskowej poprzez realizację inwestycji i działań proekologicznych ograniczających jej wpływ na sąsiadujące z nią tereny przygraniczne. Można wśród nich wskazać działania z obszaru ochrony wód, powietrza, ochrony przed hałasem, rekultywacji oraz nowoczesnych technologii dla ochrony środowiska. Do tej pory Kopalnia Turów na realizację decyzji środowiskowej przeznaczyła ok. 56,6 mln zł. Jedną z zakończonych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny wybudowany w celu ograniczenia potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na czeskie zasoby wodne. Testy skuteczności podziemnej bariery potwierdzają, że jest w pełni funkcjonalna i skuteczna. W otworach kontrolnych zlokalizowanych na południe od kopalni, czyli od strony polsko-czeskiej granicy, odnotowywane są wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o 4,64 metra.

Kopalnia Turów nie jest jedynym obiektem, który może mieć wpływ na poziom wód w górotworze na czeskich terenach przygranicznych. Wrażliwość ujęcia wody w czeskiej wsi Uhelna zależy m.in. od zasilania atmosferycznego, utrzymania reżimu eksploatacji, czyli ilości wypompowywanej wody w stosunku do zasobności ujęcia, a także drenażu jego zasobów przez czeską żwirownię Grabstejn, sąsiadującą z ujęciem. Dane z tego obiektu, tak ważne do aktualizacji modelu hydrogeologicznego tego rejonu, mimo licznych próśb nie zostały w pełni przekazane stronie polskiej. Wspomniane zasilanie atmosferyczne, a mówiąc ściślej jego brak spowodowany suszą, jest kluczową kwestią w niezależnym opracowaniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2020 r., przygotowanym na podstawie trzydziestoletniego okresu obserwacji obszaru granicznego z Republiką Czeską, w tym Kopalni Turów.

Ponadto budowane są ekrany akustyczne i przeciwpyłowe, instalowane są nowoczesne systemy monitoringu środowiskowego, krążniki na taśmach wymieniane są na cichobieżne i na bieżąco prowadzone są nowe nasadzenia dzięki czemu wskaźnik lesistości w Gminie Bogatynia wzrósł z 27 do 30 proc.

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w poszczególnych komponentach środowiska w ramach decyzji środowiskowej można przeczytać na stronie internetowej: https://kwbturow.pgegiek.pl/decyzja-srodowiskowa.

Advertisement

Continue Reading

Advertisement
Advertisement