Connect with us

Biznes

TOP 5 zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Published

on

Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektronicznej, której misją jest rozwój polskiej branży cyfrowej, między innymi poprzez konstruktywne działania legislacyjne, opracowała propozycję projektu ustawy pod nazwą „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”.

Opracowany pakiet ma na celu poprawę sytuacji polskich konsumentów, wzmocnienie ochrony polskich przedsiębiorców, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorców handlujących na polskich platformach handlu elektronicznego, jak również wyposażenie polskich organów administracji publicznej w instrumenty pozwalające na wykonywanie zadań w relacji z platformami handlu elektronicznego, które nie mają siedziby na terytorium Unii Europejskiej.

1. Przedstawiciel prawny

Problem, jaki obecnie napotykają konsumenci korzystający z e-sklepów zarejestrowanych w państwach trzecich, to brak wskazania podmiotu i miejsca, do którego można się zgłosić w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z zamówieniem, dostawą czy obsługą zamówienia. Również polskie organy administracji publicznej mogą mieć problemy z egzekwowaniem obowiązków ustawowych wobec takich platform. Dzięki wprowadzeniu rozwiązania, które usankcjonuje stałą obecność przedstawicielstwa platformy na terytorium RP, konsumenci, współpracujący przedsiębiorcy oraz organy władzy publicznej będą posiadać jasno określony punkt komunikacji z platformą. Warto zaznaczyć, że analogiczne do wyżej opisanych rozwiązań proponowane są w projekcie Aktu o usługach cyfrowych (DSA), a więc Polska będzie pełniła tutaj rolę pionierską w zakresie tworzenia dostosowanej do wymogów gospodarki cyfrowej i skutecznej regulacji.

Advertisement

2. Wprowadzenie możliwości złożenia przez konsumenta wniosku o kontrolę bezpieczeństwa produktu

Konsumenci zamawiający produkty pochodzące z państw trzecich często nie mają świadomości na temat jakości produktu, nie wiedzą bowiem, czy platforma lub producent towaru stosuje się do norm bezpieczeństwa obowiązujących w UE. Proponowane przepisy zakładają zabezpieczenie interesów konsumenta poprzez możliwość zwrócenia się do inspekcji handlowej z wnioskiem o analizę bezpieczeństwa produktu i jego zgodności z normami obowiązującymi w RP. To zawiesi bieg terminów przysługujących konsumentom np. na zwrot lub reklamację. Powyższe rozwiązanie nie jest przewidziane w żadnym z projektów procedowanych obecnie na poziomie UE (DSA lub DMA), co oznacza, że standard ochrony praw konsumenta byłby podwyższony w polskim prawie i Polska dzięki temu zyskałaby przewodnią rolę w kształtowaniu ochrony konsumenta w sektorze e-commerce.

3. Wprowadzenie mechanizmów zgłaszania podróbek i produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa

Wprowadzenie tzw. zaufanych podmiotów sygnalizujących, czyli podmiotów wyróżniających się szczególną wiedzą ekspercką i kompetencjami, których zgłoszenia globalne platformy będą miały obowiązek traktować priorytetowo, co pozwoli na możliwie jak najszybsze wyeliminowanie podróbek i produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa pojawiających się na platformach handlu elektronicznego. Dzięki temu chronione będą interesy konsumentów, innych przedsiębiorców, jak również organów administracji publicznej, które będą posiadały zwiększony katalog instrumentów przeciwdziałania nielegalnym transakcjom.

4. Nałożenie obowiązków sprawozdawczych i audytowych na platformy z państw trzecich

Advertisement

W celu zapewnienia przejrzystości i rozliczalności platform niemających siedziby na terytorium UE, a kierujących swoje usługi do użytkowników na terytorium RP, platformy takie powinny co roku składać sprawozdania, jak również poddać się niezależnemu audytowi w zakresie wykonywania obowiązków nakładanych przez przepisy. Rozwiązanie analogiczne do proponowanego przewidziano w projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych/DSA).

5. Zmiana formy pisemnej pod rygorem nieważności na formę dokumentową dla umowy leasingu oraz dla przeniesienia autorskich praw majątkowych

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że jedyną dopuszczalną formą zawarcia umowy leasingu, jak również przeniesienia autorskich praw majątkowych, jest forma pisemna pod rygorem nieważności. Niedochowanie formy jest podstawą uznania nieważności tego typu umów. W rzeczywistości, w realiach gospodarki cyfrowej, współpracujące ze sobą podmioty posługują się w większości środkami komunikacji elektronicznej, a konieczność korzystania z analogowych form dokumentów spowalnia proces biznesowy i utrudnia przeprowadzanie transakcji. Dopasowanie przepisów do dzisiejszych realiów biznesowych, zlikwiduje te problemy.

Jednym z elementów Projektu Polska Cyfrowa Pakiet zmian był panel dyskusyjny zorganizowany przez e-Izbę, który odbył się 6 września 2022 roku, podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, jednej z największych konferencji gospodarczych w Europie. Ponadto Projekt został wysłany do premiera Jacka Sasina oraz ministrów: Waldemara Budy i Magdaleny Rzeczkowskiej.

Przyjęcie proponowanych przez Izbę Gospodarki Elektronicznej w pakiecie >>Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022<< przepisów umożliwi polskim przedsiębiorcom konkurowanie na równych zasadach z podmiotami, które nie mają siedziby w Unii Europejskiej, świadczącymi usługi handlu elektronicznego kierowane do polskich użytkowników. Obecnie podmioty te korzystają z luk w systemie egzekwowania polskiego i unijnego prawa, co stawia je w sposób nieuzasadniony w uprzywilejowanej pozycji wobec polskich przedsiębiorców, a jednocześnie osłabia ochronę polskich konsumentów. Nie bez znaczenia jest również podniesienie standardów ochrony polskich konsumentów i wyrównanie szans konkurencyjnych polskich przedsiębiorców. Przyjęcie Pakietu pozwoli również polskim organom administracji publicznej, na skuteczne egzekwowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec platform spoza UE” – powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Advertisement

Tempo rozwoju i elastyczność funkcjonowania platform handlu elektronicznego powoduje, że istniejące mechanizmy prawne, w tym instytucje przewidziane w przepisach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, nie są wystarczające dla odpowiedniego uregulowania tej gałęzi gospodarki. Taka sytuacja jest szczególnie widoczna w przypadku platform niemających siedziby w Unii Europejskiej, wobec których trudno jest dokonywać egzekucji różnorodnych obowiązków, czy też sankcji za potencjalne naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów” – dodaje Witold Chomiczewski, pełnomocnik e-Izby ds. Legislacji, kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Przyjęcie proponowanych zmian podniesienie standardy ochrony polskich konsumentów i wyrówna szanse konkurencyjne polskich przedsiębiorców. Przyjęcie Pakietu pozwoli również polskim organom administracji publicznej, na skuteczne egzekwowanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec platform spoza UE” – powiedział mec. Bartosz Skowroński, koordynator legislacyjny e-Izby ds. ochrony konkurencji, BHR Adwokaci Radomski i Partnerzy sp.p.

Źródło informacji: Izba Gospodarki Elektronicznej

Advertisement
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Biznes

Jak ubezpieczają się polscy rolnicy?

Published

on

By

Nie wszyscy rolnicy zdają sobie sprawę, że obowiązkowe polisy nie obejmują ochroną wszystkich składników ich majątku. Według Rocznika Statystycznego Rolnictwa GUS w 2020 r. w Polsce było ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych. Duża część rolników wpada w lukę ubezpieczeniową – wykupują polisy dla budynków czy maszyn, wyceniając ich wartość „na oko” lub nie biorą pod uwagę rekomendacji ubezpieczyciela, które uwzględniają czynnik inflacyjny. Eksperci Wiener ostrzegają przed ryzykiem niedoszacowania rolniczego majątku w kolejnej odsłonie kampanii „Docenisz, gdy wycenisz”.

Co najczęściej ubezpieczają rolnicy?

Wiener zapytał w badaniu osoby posiadające ubezpieczenie dla rolników o to, jakie elementy gospodarstwa ubezpieczają. Zdecydowana większość, bo 75% wykupuje polisę na budynki gospodarcze. Co drugi rolnik ubezpiecza swoje maszyny, a co czwarty – zwierzęta gospodarskie. Mniejszą grupę zwolenników spośród tej grupy znalazło ubezpieczenie ruchomości domowych, takich jak sprzęt RTV/AGD, meble, pieniądze czy biżuteria (23%). Ziemiopłody ubezpiecza 22% rolników, urządzenia i narzędzia 18%, a materiały i zapasy 17% badanych.

Sugestie agenta lepsze niż wycena „na oko”

Advertisement

Firma Wiener zapytała również, czym kierują się rolnicy, wybierając sumy ubezpieczenia. W przypadku budynków gospodarczych, rolnicy najczęściej kierowali się sugestiami agenta (36%). Co czwarty ubezpieczył je na taką samą wartość, jak rok wcześniej. Co piąty zna dokładną wartość swoich budynków gospodarczych, a taki sam odsetek wycenia wartość budynków „na oko”.

Ubezpieczając maszyny rolnicze (Agrocasco), badani odpowiadali podobnie, najczęściej wskazując za cenne sugestie agenta (42%). 23% ubezpieczyło maszyny na sumę, za jaką je kupiło. Co piąty rolnik zna dokładnie wartość swoich maszyn lub regularnie ją sprawdza. Natomiast 17% ubezpieczyło je na taką samą wartość jak rok wcześniej, a 15% wycenia je na oko, podając sumy orientacyjne.

Niepokojące są dane dotyczące 15% rolników ubezpieczających maszyny i 21% wyceniających wartość swoich budynków gospodarczych, którzy sumy ubezpieczenia określają >>na oko<<. Podobnie martwi wysoki odsetek osób, które decydują się na tę samą sumę, co rok wcześniej. To bardzo ryzykowne sposoby decydowania o wysokości ubezpieczenia. Wartość nieruchomości z roku na rok rośnie, podobnie w przypadku maszyn, które w wyniku przerwanych łańcuchów dostaw, nawet używane, zyskują na wartości, zamiast tracić. Różnica między realną wartością ubezpieczonych elementów, a sumą, jaką ubezpieczyciel wypłaci za nie w ramach odszkodowania, nazywamy luką ubezpieczeniową. Jak widać, nie dotyczy ona wyłącznie właścicieli mieszkań, ale również rolników, którzy często nie doszacowują swojego majątku” – zauważa Beata Raszkiewicz, ekspertka Wiener.

Podstawowe ubezpieczenia dla rolnika w ramach Pakietu AGRO

Decydując się na ubezpieczenie rolnicze, warto zwrócić uwagę na Pakiet AGRO od Wiener. To kompleksowe ubezpieczenia dla rolnika, zawierające obowiązkowe OC i ubezpieczenie budynków rolnych oraz wiele ubezpieczeń uzupełniających, m.in. ubezpieczenie dobytku rolniczego, Agrocasco czy OC w życiu prywatnym. Można je dopasować do codziennych potrzeb rodziny i prowadzonego gospodarstwa.

Advertisement

O badaniu:

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19.05.2022 – 22.07.2022 przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 2044 ankiety z reprezentatywną próbą Polaków w wieku 18-65 lat, w tym 100 osobami, posiadającymi ubezpieczenie rolnicze.

Źródło informacji: Wiener

Advertisement
Continue Reading

Biznes

Domowa „solidarność energetyczna” – dlaczego jest tak ważna?

Published

on

By

Zużycie energii elektrycznej w naszych domach to niezwykle ważny temat – obecny zarówno w mediach, jak i w codziennych dyskusjach wielu polskich rodzin. Podejmując rozmaite inicjatywy mające na celu obniżenie domowego zużycia energii elektrycznej, powinniśmy pamiętać, że równie ważna jest edukacja pozostałych domowników w tym zakresie, ponieważ ich zachowania wpłyną na finalną wysokość wspólnych rachunków. Oto kilka elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę.

Najlepsze inicjatywy związane z oszczędzaniem energii elektrycznej nie sprawdzą się, jeśli nie zastosujemy się do nich wraz z innymi domownikami. Wyłączanie oświetlenia w momencie, kiedy inne osoby pozostawiają wszędzie zapalone światła, szybciej spowoduje konflikt pomiędzy domownikami, niż realne oszczędności. Dlatego warto przedyskutować w domowym gronie kilka najważniejszych kwestii, które pozwolą na optymalizację zużycia prądu.

Oświetlenie

Jednym z pierwszych kroków, które warto podjąć w całym domu, jest wymiana starych lamp na oświetlenie LED, co spowoduje znaczne obniżenie zużycia prądu. Jak pokazują wyniki analizy Krajowej Agencji Poszanowania Energii przygotowanej dla PKEE, wymieniając 10 lamp halogenowych o mocy 30 W na LED o mocy 4 W możemy zaoszczędzić około 227 zł rocznie.

Advertisement

Kolejnym krokiem będzie wyłączanie oświetlenia wtedy, kiedy nie przebywamy w danym pomieszczeniu. Włączone światło w pustej kuchni albo na korytarzu to zupełnie zbędny „pożeracz” prądu. Jeśli część domowników ma z tym bardzo duży problem, dobrym rozwiązaniem może być zamontowanie czujnika ruchu np. w korytarzach albo pomieszczeniach technicznych, który automatycznie włączy światło, jeśli wejdziemy do danego pomieszczenia i wyłączy je po upływie ustalonego czasu bez naszej ingerencji.

Telewizja

Wiele osób ma nawyk oglądania telewizji do późna, a następnie zasypiania przy włączonym telewizorze. Pomijając już kwestię wygody i tego, czy spanie na kanapie jest zdrowe dla kręgosłupa, takie zachowania powodują, że telewizor zużywa duże ilości prądu w momencie, kiedy nie ma z niego realnego benefitu – „oglądająca go” osoba śpi. Dlatego warto uczulić domowników, by przeanalizowali swoje wieczorne nawyki, jak również pamiętali o opcji automatycznego wyłączania telewizorów po upływie określonego czasu.

Zakup nowych sprzętów

Nie zawsze najtańsza w zakupie opcja to najlepsze rozwiązanie. Tak jest w przypadku sprzętów gospodarstwa domowego. Często te najtańsze sprzęty mają niską klasę energetyczną i w efekcie zużywają bardzo dużo prądu. A to z kolei przekłada się na zwiększenie domowych rachunków za energię elektryczną. Jeśli dodatkowo mówimy o urządzeniach, które działają non stop albo przez wiele godzin, takich jak np. lodówka, ma to istotne znaczenie dla naszego portfela. Przykładowo – wybierając lodówkę klasy A zamiast D, możemy zaoszczędzić około 84 zł rocznie.

Advertisement

Warto również dobrać sprzęt do swoich realnych potrzeb i nie kupować zbyt dużego urządzenia. Jeśli nie potrzebujemy dużej zmywarki, powinniśmy wybrać mniejszą, ponieważ używając jej, zużyjemy mniej energii, a także wody. Używając zmywarki 45 cm zamiast 60 cm, możemy zaoszczędzić około 18 zł rocznie.

Racjonalne podejście wszystkich domowników do kwestii oszczędzania energii elektrycznej to klucz do mniejszych rachunków. Aby zobrazować, w jaki sposób możemy skutecznie obniżyć zużycie prądu, na nowej stronie internetowej kampanii edukacyjnej PKEE www.LiczySieEnergia.pl możemy znaleźć m.in. interaktywny „domek”, który pokaże nam, które pomieszczenia i sprzęty zużywają go najwięcej. A jeśli chcemy dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę, strona oferuje mnóstwo praktycznych porad dotyczących racjonalnego wykorzystywania energii elektrycznej – mówi Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

Continue Reading
Advertisement